regulamin - STUPTUTY ochraniacze, Myślistwo, maty do transportu zwierząt torby na motor, Szelki dla psów, Ratownictwo medyczne, turystyka

Mail. : biuro@carpatus.com

Idź do spisu treści

Menu główne:

regulamin

Regulamin
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.
Regulamin obowiązujący do 22.12.2014 dostępny jest w tym miejscu.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 23.12.2014 dostępny jest poniżej.

Regulamin sklepu internetowego www.carpatus.com

Sklep internetowy www.carpatus.com prowadzony jest  przez:
B-M-B Mirosława Bugara 33-300 Nowy Sącz ul Daszyńskiego 5/16 NIP: 734-14-17-49, REGON 121356453

SŁOWNICZEK:
Magazyn – magazyn zlokalizowany Chełmcu 33-395 ul. Krótka 51  w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.
B-M-B – Firma należąca do B-M-B Mirosława Bugara 33-300 Nowy Sącz ul Daszyńskiego 5/16 NIP: 734-14-17-49, REGON 121356453  
Sklep Internetowy carpatus.com – prowadzony przez firmę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.carpatus.com.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego carpatus.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym carpatus.com w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez B-M-B w Sklepie Internetowym carpatus.com, w tym w szczególności zdjęcia, opisy, artykuły.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego carpatus.com, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie  danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym carpatus.com, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy  podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
Punkt Odbioru – Magazyn firmy B-M-B 33-395 Chełmiec ul Krótka 51


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego carpatus.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym carpatus.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego carpatus.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego carpatus.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego carpatus.com zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego carpatus.com, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego carpatus.com lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego carpatus.com do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego carpatus.com jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
5. B-M-B w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego carpatus.com spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego carpatus.com z infrastrukturą techniczną Klienta.
6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego carpatus.com oraz dokonane w nim zakupy  nie wymagają rejestracji.
7. Rozliczenia transakcji dokonywane są za pośrednictwem przelewów bankowych na konto firmy B-M-B podane w formularzu zamówienia.

§ 2 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego carpatus.com stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego carpatus.com:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. B-M-B zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym carpatus.com nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 3 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego carpatus.com przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru należy zaznaczyć to w formularzu zamówienia.
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności;
3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
a) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);
b) W Punkcie Odbioru ¬ – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w  Punkcie Odbioru
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie B-M-B oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez B-M-B zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem B-M-B o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
6. B-M-B zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
a) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
b) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
c) co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Punktu Odbioru.
7. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców B-M-B nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, B-M-B poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, B-M-B może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta B-M-B będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym B-M-B będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
9. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 8. niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie B-M-B), B-M-B dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
10. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie B-M-B), B-M-B może anulować zamówienie w całości.
11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 8-10 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, B-M-B zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
12. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, B-M-B nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 4 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Punkcie odbioru tylko i wyłącznie gotówką.
b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego carpatus.com;
c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez B-M-B potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez B-M-B
3. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 5 Czas realizacji zamówień

1. B-M-B zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego carpatus.com przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, do Punktu Odbioru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem  firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
4. B-M-B nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6 Warunki reklamacji

1. B-M-B jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez B-M-B..
2. B-M-B w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez B-M-B Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do B-M-B i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronie sklepu WWW.carpatus,com).
4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Magazynu.
5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje należy składać właśnie w tym Punkcie Odbioru.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – B-M-B niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny B-M-B zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność B-M-B z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił B-M-B za nabycie danego produktu.

§ 7 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przez B-M-B są objęte gwarancją udzieloną przez producenta .  
2. W przypadku produktu zakupionego w sklepie Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z biurem B-M-B
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym carpatus.com w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej WWW.carpatus.com
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu B-M-B produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. B-M-B zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 9 regulaminu.
6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
a) w Punkcie Odbioru – podczas odbioru przesyłki;
b) po odebraniu przesyłki w Punkcie Odbioru lub dostarczonej Pocztą Polską lub kurierem – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Magazynu lub – w przypadku produktów odebranych w Punkcie odbioru – zwrócić je w Punkcie odbioru.
8. B-M-B nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 9 Zwrot należności Klientom

1. B-M-B dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Punkcie Odbioru i było uprzednio opłacone z góry;
d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) B-M-B może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. B-M-B dokona zwrotu pieniędzy na:
a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie B-M-B nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania B-M-B numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle B-M-B takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. B-M-B nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Punkcie Odbioru, a zamówienie:
a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Punkcie odioru;
b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4.

§ 10 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego carpatus.com mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
2. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego carpatus.com, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
4. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
5. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, B-M-B poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 14 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez B-M-B danych osobowych podanych przez niego  w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego carpatus.com  w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym carpatus.com  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez B-M-B danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez B-M-B usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym carpatus.com.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez B-M-B, tj. B-M-B Mirosława Bugara 33-300 Nowy Sącz ul. Daszyńskiego 5/16 NIP. 734-140-17-49
3. B-M-B przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym carpatus.com  również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po przesłaniu takiej informacji na adres biuro@carpatus.com
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego carpatus.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. B-M-B dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego carpatus.com były na najwyższym poziomie, jednakże B-M-B nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego carpatus.com w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego carpatus.com.
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie B-M-B nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827)..
6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego carpatus.com używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie B-M-B   statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym carpatus.com. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
8. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a B-M-B rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby B-M-B.
9. B-M-B zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez B-M-B, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego carpatus.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego